Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
276246

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã năm 2024

Ngày 01/05/2025 00:00:00

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã năm 2024

 ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ MINH SƠN                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
 
 
   

 


Số:       /TB- UBND                              Minh Sơn, ngày       tháng       năm 2024

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã năm 2024

 


           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật công dân năm 2013; Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, Nay UBND xã Minh Sơn thông báo về lịch tiếp công dân năm 2024 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ:

          Chủ tịch UBND, PCT UBND xã tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Trường hợp chủ tịch UBND xã bận công việc đi họp hoặc đi vắng, giao cho Phó Chủ tịch UBND xã tiếp công dân thay Chủ tịch UBND xã.

2. Tiếp công dân đột xuất:

           Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013.

3. Thời gian, địa điểm:

 - Thời gian: - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

                   - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút.

 - Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân xã Minh Sơn

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2024

TT

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

CHÚC VỤ

 

Tháng 1

02/01/2024    ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

11/01/2024     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

16/01/2024     ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

25/01/2024     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCTUBND

 

 

Tháng 2

01/02/2024     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

06/02/2024     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

15/02/2024     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

20/02/2024     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

Tháng 3

29/02/2024      ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

05/3/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

14/3/2024       ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

19/3/2024       ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

 

Tháng 4

02/4/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

11/4/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

16/4/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

25/4/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

Tháng 5

02/5/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

07/5/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

16/5/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

21/5/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 6

04/6/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

11/6/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

20/6/2024         (Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

25/6/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 7

09/7/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

18/7/2024        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

23/7/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

30/7/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 8

01/8/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

08/8/2024        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

13/8/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

22/8/2024        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

27/8/2024        (Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT.UBND

 

Tháng 9

05/9/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

10/9/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

19/9/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

24/9/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 10

03/10/2024      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

08/10/2024      ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

17/10/2024      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

22/10/2024      ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 11

07/11/2024      ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

12/11/2024     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

21/11/2024     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

26/11/2024     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

Tháng 12

03/12/2024     ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

12/12/2024     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

17/12/2024     ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

26/12/2024     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

          Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND xã  năm 2024 phải có  cán bộ tiếp công dân: CC Tư pháp- Hộ tịch, CC Địa chính- Xây dựng,  Địa chính NN, Văn hóa- xã hội, Văn phòng- Thống kê, Trưởng công an xã, Xã đội và các đoàn thể, các thành phần có liên quan ( khi có yêu cầu).

 

     Nơi nhận:

- Đảng ủy;

- TT. HĐND xã;

- Các ban, ngành liên quan;

- Đài TT;

- Trưởng thôn;

- Niêm yết tại BP TN&TKQ xã;

 - Lưu: VT-

    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

     Nguyễn Văn Mỳ

 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã năm 2024

Đăng lúc: 01/05/2025 00:00:00 (GMT+7)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã năm 2024

 ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ MINH SƠN                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
 
 
   

 


Số:       /TB- UBND                              Minh Sơn, ngày       tháng       năm 2024

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã năm 2024

 


           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật công dân năm 2013; Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, Nay UBND xã Minh Sơn thông báo về lịch tiếp công dân năm 2024 như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ:

          Chủ tịch UBND, PCT UBND xã tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Trường hợp chủ tịch UBND xã bận công việc đi họp hoặc đi vắng, giao cho Phó Chủ tịch UBND xã tiếp công dân thay Chủ tịch UBND xã.

2. Tiếp công dân đột xuất:

           Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Luật Tiếp công dân năm 2013.

3. Thời gian, địa điểm:

 - Thời gian: - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

                   - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút.

 - Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân xã Minh Sơn

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2024

TT

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

CHÚC VỤ

 

Tháng 1

02/01/2024    ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

11/01/2024     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

16/01/2024     ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

25/01/2024     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCTUBND

 

 

Tháng 2

01/02/2024     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

06/02/2024     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

15/02/2024     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

20/02/2024     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

Tháng 3

29/02/2024      ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

05/3/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

14/3/2024       ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

19/3/2024       ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

 

Tháng 4

02/4/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

11/4/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

16/4/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

25/4/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

Tháng 5

02/5/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

07/5/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

16/5/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

21/5/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 6

04/6/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

11/6/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

20/6/2024         (Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

25/6/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 7

09/7/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

18/7/2024        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

23/7/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

30/7/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 8

01/8/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

08/8/2024        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

13/8/2024        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

22/8/2024        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

27/8/2024        (Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT.UBND

 

Tháng 9

05/9/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

10/9/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

19/9/2024        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

24/9/2024        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 10

03/10/2024      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

08/10/2024      ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

17/10/2024      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

22/10/2024      ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 11

07/11/2024      ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

12/11/2024     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

21/11/2024     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

26/11/2024     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

Tháng 12

03/12/2024     ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

12/12/2024     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

17/12/2024     ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

26/12/2024     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

          Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND xã  năm 2024 phải có  cán bộ tiếp công dân: CC Tư pháp- Hộ tịch, CC Địa chính- Xây dựng,  Địa chính NN, Văn hóa- xã hội, Văn phòng- Thống kê, Trưởng công an xã, Xã đội và các đoàn thể, các thành phần có liên quan ( khi có yêu cầu).

 

     Nơi nhận:

- Đảng ủy;

- TT. HĐND xã;

- Các ban, ngành liên quan;

- Đài TT;

- Trưởng thôn;

- Niêm yết tại BP TN&TKQ xã;

 - Lưu: VT-

    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

     Nguyễn Văn Mỳ