Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
276246

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Minh Sơn năm 2023

Ngày 30/05/2023 14:47:24

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ MINH SƠN                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
 
 
   
 


Số:       /TB- UBND                              Minh Sơn, ngày       tháng       năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã năm 2023

 


Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND xã. UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  năm 2023 tại Trụ sở UBND xã như sau:

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2023

TT

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

CHÚC VỤ

 

Tháng 1

03/01/2023   ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

12/01/2023    ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

17/01/2023    ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

31/01/2023     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCTUBND

 

 

Tháng 2

09/02/2023     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

14/02/2023     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

23/02/2023     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

28/02/2023     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

Tháng 3

09/3/2023      ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

14/3/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

23/3/2023       ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

28/3/2023       ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

 

Tháng 4

06/4/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

11/4/2023       ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

20/4/2023       ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

25/4/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

27/4/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 5

04/5/2023      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

09/5/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

18/5/2023        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

23/5/2023       ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 6

01/6/2023        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

06/6/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

15/6/2023         (Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

20/6/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

29/06/2023      (Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 7

04/7/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

13/7/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

18/7/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

27/7/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 8

01/8/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

10/8/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

15/8/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

24/8/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

29/8/2023        (Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT.UBND

 

Tháng 9

07/9/2023        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

12/9/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

21/9/2023        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

26/9/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 10

05/10/2023      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

10/10/2023      ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

19/10/2023     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

24/10/2023     ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 11

02/11/2023      ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

07/11/2023     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

16/11/2023    ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

21/11/2023    ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

30/11/2023    (Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

CT.UBND

 

Tháng 12

05/12/2023    ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

14/12/2023     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

19/12/2023      ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

28/12/2023      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

            Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND xã  năm 2023 phải có  cán bộ tiếp công dân, CC Tư pháp- Hộ tịch, CC Địa chính- Xây dựng,  Địa chính NN, Văn hóa- xã hội, Văn phòng- Thống kê, Trưởng công an xã, Xã đội và các đoàn thể  có liên quan ( khi có yêu cầu).

 

Nơi nhận:

-  UBND huyện (b/c);

- TT ĐU-HĐND xã (b/c);

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã (T/h);

- Cán bộ chuyên môn, các ngành đoàn thể (T/h);

- Niêm yết tại phòng tiếp dân của UBND xã;

- Lưu: VP UBND xã.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mỳ

 

 

 

         

 

 

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã Minh Sơn năm 2023

Đăng lúc: 30/05/2023 14:47:24 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ MINH SƠN                                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
 
 
   
 


Số:       /TB- UBND                              Minh Sơn, ngày       tháng       năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã năm 2023

 


Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND xã. UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã  năm 2023 tại Trụ sở UBND xã như sau:

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NĂM 2023

TT

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

CHÚC VỤ

 

Tháng 1

03/01/2023   ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

12/01/2023    ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

17/01/2023    ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

31/01/2023     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCTUBND

 

 

Tháng 2

09/02/2023     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

14/02/2023     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

23/02/2023     ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

28/02/2023     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

Tháng 3

09/3/2023      ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

14/3/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

23/3/2023       ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

28/3/2023       ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

 

 

Tháng 4

06/4/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

11/4/2023       ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

20/4/2023       ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

25/4/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

27/4/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 5

04/5/2023      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

09/5/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

18/5/2023        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

23/5/2023       ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 6

01/6/2023        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

06/6/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

15/6/2023         (Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

20/6/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

29/06/2023      (Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 7

04/7/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

13/7/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

18/7/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

27/7/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 8

01/8/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

10/8/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

15/8/2023        ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

24/8/2023        ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

29/8/2023        (Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT.UBND

 

Tháng 9

07/9/2023        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

12/9/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

21/9/2023        ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

26/9/2023        ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 10

05/10/2023      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

10/10/2023      ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

19/10/2023     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

24/10/2023     ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

 

Tháng 11

02/11/2023      ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

07/11/2023     ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

16/11/2023    ( Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

21/11/2023    ( Thứ 3)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

30/11/2023    (Thứ 5)

Nguyễn Văn Mỳ

CT.UBND

 

Tháng 12

05/12/2023    ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

14/12/2023     ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

19/12/2023      ( Thứ 3)

Nguyễn Văn Mỳ

Chủ tịch UBND

28/12/2023      ( Thứ 5)

Trịnh Công Nguyên

PCT UBND

            Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND và Phó chủ tịch UBND xã  năm 2023 phải có  cán bộ tiếp công dân, CC Tư pháp- Hộ tịch, CC Địa chính- Xây dựng,  Địa chính NN, Văn hóa- xã hội, Văn phòng- Thống kê, Trưởng công an xã, Xã đội và các đoàn thể  có liên quan ( khi có yêu cầu).

 

Nơi nhận:

-  UBND huyện (b/c);

- TT ĐU-HĐND xã (b/c);

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã (T/h);

- Cán bộ chuyên môn, các ngành đoàn thể (T/h);

- Niêm yết tại phòng tiếp dân của UBND xã;

- Lưu: VP UBND xã.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mỳ